۸ ماه پیش عمل رفع انسداد روده بزرگ انجام دادم و االن یک  ماهی است که در ناحیه بی ن جناغ و ناف و بر روی خط برش جراحی متوجه تورم و  برآمدگی با قطر حدود ۶ -۷ سانت یمتر شدم. البته مقدار تورم زیاد نیست اما کامالً قابل لمس هست. نیم ساعت بعد از صرف غذا هم یه صدای قارو غور از همون ناحی ه  شنیده میشه. احساس می کنم با بستن فتق بند بمرور داره بزرگتر میشه و زمانی که نمی بستم بهتر بود. میخواستم بدونم االن ای ن فتق انسیزی ونال پیش آمده در چه  مرحله ای هست؟ آ یا روده باریک درگیر شده و اگرشده چه عا
saportal
در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!