بنده‌۵۰‌سال‌دارم‌وحدود۱۵‌روز‌پیش‌عمل‌فتق‌دوطرفه باز‌انجام‌دادم‌اما‌بعد‌از‌۱۵‌روز‌هنوز‌درد‌‌وشوزش‌دارم‌و نمی‌توانم‌راحت‌بنشینم‌وحتی‌روی‌مبل‌هم‌نمی‌توانم بنشینم‌ودر‌هنگام‌راننده‌گی‌هم‌نمی‌توانم‌بنشینم‌و راننده‌گی‌کنم‌ودر‌دو‌طرفم‌یک‌توده‌سفت‌‌زیز‌بخیه‌های سطحی‌حس‌می‌کنم‌که‌مانع‌نشستنم‌‌می‌شود‌.لطفا راهنمائی‌کنید‌اگر‌طبیعی‌است‌چند‌روز‌دیگر‌می‌توانم راننده‌گی‌کنم‌ودرد‌وسوزش‌آن‌کم‌میشود‌وحتی‌راه رفتنم‌هم‌کمی‌با‌مشکل‌است‌لطفا‌راهنمائی‌کنید.؟
saportal
در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!